Duurzaam bouwen - Grolleman Coldstore Group

BREEAM-NL Outstanding 2018
Grolleman Coldstore heeft de ambitie om voor de nieuwbouw koel-vrieshuis te Apeldoorn het certificaat BREEAM-NL Outstanding te verkrijgen. BREEAM is een integrale en internationaal erkende beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. BREEAM-NL Outstanding is de hoogste duurzaamheidgraad. Het keurmerk gaat verder dan alleen energie- en materiaalgebruik. Het gaat om de realisering van een duurzaam gebouw in de brede zin van het woord. BREEAM-NL hanteert negen categorieën met eisen en voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Dit zijn management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie, en vervuiling.

BREEAM en Grolleman Coldstore B.V.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen maakt integraal onderdeel uit van de bedrijfsstrategie van Grolleman Coldstore. De ambitie om een energie en milieuvriendelijk kantoor en bedrijfshal te realiseren dat het keurmerk BREEAM-NL Outstanding draagt, sluit naadloos aan op de strategie van Grolleman Coldstore.

Door het opwekken van energie door de installatie van zonnepanelen, het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s, het aanbrengen van energiezuinige LED verlichting, het doorvoeren van waterbesparende maatregelen, de installatie van een energiemanagementsysteem, wordt een energiezuinig en milieuvriendelijk pand gerealiseerd.

Daarnaast wil Grolleman Coldstore een bedrijfspand bouwen dat comfortabel en gezond is voor de gebruiker. Er worden namelijk zeer hoge eisen gesteld aan luchtverversing, hoogfrequente verlichting, extra aandacht voor uitzicht, daglichttoetreding en toegankelijkheid. Daarnaast weert Grolleman Coldstore waar mogelijk afwerkmaterialen met vluchtige organische verbindingen. Verder wordt in het kader van veiligheid een transportplan gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met het scheiden van voetganger – en transportbewegingen in en om het bedrijfspand.

Ook tijdens de bouw van het bedrijfspand wordt veel aandacht besteedt aan duurzaamheid. Ook tijdens de bouw van het bedrijfspand wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid en wordt gestuurd op een zo laag mogelijk energie- en waterverbruik. Daarnaast wordt verregaande afvalscheiding toegepast. Materialen met een aantoonbaar verantwoorde herkomst worden lokaal ingekocht en gerelateerde transportbewegingen worden gemonitord. De ingekochte bouwmaterialen worden lokaal ingekocht en transportbewegingen van leveringen wordt gemonitord. Daarbij wordt er bewust rekening gehouden met de omgeving en wordt overlast tot een minimum beperkt. Hierbij wordt er duidelijk gecommuniceerd wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

Milieubesparend bouwen
De nieuwbouw wordt gerealiseerd met prefab sandwichpanelen. Naast efficiënt bouwen en afvalvermindering door deze schone bouwmethodiek (groot aandeel prefab bouwdelen), vindt er scheiding van afval plaats in minimaal zes stromen. Afvalscheiding en –vermindering zijn onderdelen van het door het bouwteam opgestelde Smart Waste Management Plan.

Daarnaast is er een werkplan opgesteld om de milieu impact van de bouwplaats verder te beperken. In het werkplan staan diverse maatregelen hiertoe. Voorbeelden van beoogde doelen zijn beperking van CO2-uitstoot als gevolg van transport op de bouwplaats, beperking van waterverbruik, minimaliseren van lucht- en grondwatervervuiling.

Ook is er in de planvorming rekening gehouden met consequenties van het project voor de ecologie van het plangebied. Er worden maatregelen getroffen die medegebruik van soorten tabellen 2 en/of 3 van de AMvB van de Flora en Faunawet faciliteren.

BREEAM-NL aspecten
Door middel van maatregelen op 9 hoofdstukken binnen de BREEAM-NL systematiek, wordt gestreefd naar een BREEAM waardering ‘Outstanding’. Deze score wordt behaald door punten te behalen binnen deze 9 rubrieken van BREEAM. De totaalscore moet daarvoor minimaal 85% zijn. Dit doel wordt behaald door het nieuwbouw project te laten voldoen aan de crediteisen.

Klik hier om de casestudy BREEAM van Grolleman Coldstore in te zien.