Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)

Wij vinden het belangrijk dat we ons verantwoordelijk gedragen ten opzichte van onze medewerkers en onze leefomgeving. We doen er dan ook alles aan om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en onze omgeving te beschermen en zijn toegewijd aan het vermijden van schade aan het milieu en de daarmee samenhangende gevolgen voor de gemeenschappen waarin we actief zijn. Grolleman gaat verantwoord om met het gebruik van energie en heeft duurzaamheid hoog in het vaandel.

Onze bedrijfscultuur is gebaseerd op respect, eerlijkheid en (gelijk)waardigheid. We letten op elkaar, zijn waakzaam op het risico van discriminatie, intimidatie, dwang en elke vorm van misbruik en kunnen elkaar hier op aanspreken overeenkomstig de interne meldprocedure.

Grolleman Coldstore Group is een kwalitatief en toonaangevend vrieshuis in Nederland en verkrijgt haar concurrentievoordelen door middel van sterke prestaties.

Bij Grolleman Coldstore Group hebben wij een open, ethische houding met respect voor diversiteit en culturen. Ons beleid is er op gericht onze medewerkers een
veilige en gezonde werkplek te bieden. Ons Arboteam formuleert hiertoe doelen en ziet toe op de naleving hiervan.

Wij respecteren en ondersteunen de naleving van de internationaal erkende mensenrechten en dulden geen dwang- kinder- of strafarbeid, slavernij of mensenhandel. Wij houden ons aan de minimumleeftijd voor de toelating tot het werk overeenkomstig de geldende nationale voorschriften. Wij nemen de nationale wet- en regelgeving en de in de branche gebruikelijke normen ten aanzien van beloning, werktijden, pauzes en vakanties in acht. Dat geldt ook voor ingehuurde medewerkers en derden.

Wij vinden het belangrijk dat we ons verantwoordelijk gedragen ten opzichte van onze gezamenlijke leefomgeving. We doen er dan ook alles aan om onze
omgeving te beschermen en zijn toegewijd aan het vermijden van schade aan het milieu en de daarmee samenhangende gevolgen voor de gemeenschappen
waarin we actief zijn.

Bereikt in 2023:

  • Reductie verbruik leidingwater
  • Optimale benutting zonne energie uit eigen opwek

Onze doelen voor 2024:

  • Verminderen elektraverbruik -0.8%
  • 5% meer zonnestroom inkopen
  • Verantwoordelijk water- en restwater management; reductie verbruik leidingwater en eigen bronnen. Doel -2% (-20% in 2035)
  • Reductie afval 2% door scheiding, hergebruik en zuivering

 

Grolleman Coldstore Group verkrijgt haar concurrentievoordelen door middel van sterke prestaties en niet door onethische of illegale praktijken. Wij vinden het belangrijk hier alert op te zijn en investeren in scholing. Wij staan in geen enkele omstandigheid omkoping, belangenverstrengeling of corruptie toe en wisselen geen betalingen, geschenken of entertainment uit in ruil voor het verkrijgen of behouden van zaken, diensten of vertrouwelijke informatie met de bedoeling een beslissing te beïnvloeden. Wij bieden onze relaties en medewerkers de gelegenheid om vermoedens van belangenverstrengeling of mogelijke schijn hiervan direct melden aan de contactpersoon binnen onze organisatie of via onze interne meldprocedure.