Disclaimer

Algemeen
Het bezoek aan en het gebruik van deze website van Grolleman Coldstore b.v. is onderworpen aan onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met deze voorwaarden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid en garantie
Grolleman Coldstore B.V. redigeert de op haar website aangeboden informatie met grote zorgvuldigheid en besteedt veel zorg aan de samenstelling van hetgeen op de website wordt vermeld, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van de website van Grolleman Coldstore B.V. kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend.

Grolleman Coldstore B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei direct of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Informatie van derden
Op deze website kunnen verwijzingen of hyperlinks zijn opgenomen die leiden naar websites buiten het domein van Grolleman Coldstore B.V., welke geen eigendom zijn van Grolleman Coldstore B.V., maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links worden geactiveerd, verlaat men de website van Grolleman Coldstore B.V. Hoewel Grolleman Coldstore B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Grolleman Coldstore B.V. worden onderhouden wordt afgewezen.

Cookies
Op haar website maakt Grolleman Coldstore B.V. gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes informatie (tekstbestandjes) die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Grolleman Coldstore B.V. gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. In het geval dat u een cookie niet toestaat kan het gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website van Grolleman Coldstore B.V. (Grolleman.com). Meer informatie over cookies vindt u bij uw eerste bezoek onder “instellingen” in de cookie melding.

Intellectueel eigendomsrecht
Op alle gegevens, waaronder data, logo’s video’s geluiden, grafische gegevens, html-codes en programmatuur op deze website rusten intellectuele eigendomsrechten. De gegevens zijn het exclusieve eigendom van Grolleman Coldstore B.V. of derden. Het is niet toegestaan om de website van Grolleman Coldstore B.V. of gedeeltes daarvan openbaar te maken, te kopiëren en/of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Grolleman Coldstore B.V. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Toepasselijk recht
Op het gebruik van deze website en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
Grolleman Coldstore B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer is gewijzigd.

Virussen
Grolleman Coldstore B.V. garandeert niet dat informatie, software, dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Grolleman Coldstore B.V. doet er alles aan om de risico’s te minimaliseren.

Copyright © 2020
Alle rechten voorbehouden Grolleman Coldstore B.V.

Grolleman Cold Store b.v. (geregistreerd bij het Handelsregister K.v.K. nr. 08062980.